Thước đo khoảng cách Fluke 419D

  • Nhắm mục tiêu dễ dàng bằng laser sáng
  • Tính toán nhanh diện tích (footage vuông) và thể tích
  • Dễ dàng cộng và trừ phép đo