Súng bắn nhiệt độ Fluke 63

  • Dải đo nhiệt độ từ -32 đến 535 ° C
  • Độ chính xác 1%
  • Độ lặp lại 0,5%
  • Tỷ lệ khoảng cách 12:1
  • Lưu dữ liệu cao nhất, nhỏ nhất, trung bình