Máy kiểm tra cài đặt Fluke 1653B

  • Đo điện áp, điện trở, thông mạch…
  • Kiểm tra vòng lặp cao nhanh
  • Chế độ dòng điện RCD biến đổi cho các cài đặt tùy chỉnh
  • Chỉ định PASS / FAIL cho các xét nghiệm RCD
  • Chọn đo điện áp giữa LN, L-PE và N-PE
  • Bộ nhớ mở rộng