Máy hiệu chuẩn áp suất Fluke 719

  • Cung cấp van xả tốc độ thay đổi để điều chỉnh áp suất dễ dàng
  • Cung cấp hiệu suất lý tưởng cho hiệu chuẩn máy phát chính xác cao
  • Cung cấp một giới hạn bơm hiệu chuẩn áp suất lập trình