Camera nhiệt xây dựng Fluke TiR105

  • Độ phân giải: 160 x 120 FPA
  • Đải đo nhiệt độ:-20 ° C đến +150 ° C
  • Độ chính xác: ± 2 ° C hoặc 2%
  • Trường nhìn:22,5 ° H x 31 ° V
  • Tần số quét: 9 Hz