Camera nhiệt Fluke Ti100

  • Độ phân giải hình ảnh: 160×120 (19.200 pixel)
  • Độ phân giải không gian IFOV: 3,39 mRad
  • Dải đo nhiệt độ:  -20 ° C đến +250 ° C
  • Độ chính xác: ± 2 ° C hoặc 2%
  • Trường nhìn: 22,5 ° H x 31 ° V