Camera nhiệt Fluke Ti105

FOV (độ phân giải không gian) 3,39 mRad
Độ phân giải đầu dò 160×120 (19.200 pixel)
Lĩnh vực xem 22,5 ° H x 31 ° V
Khoảng cách lấy nét tối thiểu 122 cm (48 in)