Bộ định vị màu Fluke WC100

  • Thiết lập và nhận biết màu các cáp đo
  • Có 32 kẹp và 8 màu để dán lên cáp đo
  • Tuân thủ quy định màu các pha của các quốc gia