Đồng hồ vạn năng – Amprobe PM51A

Đồng hồ vạn năng – Amprobe PM51A

Đồng hồ vạn năng - Amprobe PM51A
Đồng hồ vạn năng – Amprobe PM51A

 

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng – Amprobe PM51A 

FEATURE PM51A PM55A
Voltage AC/DC 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V 6.000, 60.00, 600.0 V
Resistance 400.0 O, 4.000 kO, 40.00 kO, 400.0 kO, 4.000 MO, 40.00 MO 600.0 O, 6.000 kO, 60.00 kO, 600.0 kO, 6.000 MO
AC/DC Current 400.0 µA, 2000 µA
Frequency 400 Hz, 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, and 1 MHz 10.00 Hz → 30.00 kHz
Capacitance 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 3000 µF 100.0 nF, 1000 nF, 10.00 µF, 100.0 µF, 2000 µF
VolTect™ Non-Contact Voltage Detection
Specifications
DC Voltage range: 400.0 mV , Accuracy: ± (1.0 %+2 dgt)
DC Voltage range: 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, Accuracy: ± (2.0 %+2 dgt)
DC Voltage range: 600 V, Accuracy: ± (2.5 %+4 dgt)
DC Voltage NMRR: > 50 dB @ 50 Hz/60 Hz
DC Voltage CMRR: > 120 dB @ dc, 50 Hz/60 Hz; Rs= 1 kO
Input impedance: 10 MO, 30 pF nominal; (1000 MO for 400.0 mV range)
AC Voltage range 50 Hz – 60 Hz: 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, Accuracy: ± (2.0 %+5 dgt)
AC Voltage range 60 Hz – 500 Hz: 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, Accuracy: ± (3.0 %+5 dgt)
AC Voltage range 50 Hz – 500 Hz: 600 V, Accuracy: ± (3.5 %+5 dgt)
Input impedance: 10 MO, 30 pF nominal
AC Voltage CMRR: > 60 dB @ dc to 60 Hz, Rs=1 kO
Capacitance range*: 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF,500.0 µF, 3000 µF3
Capacitance accuracy*: ± (3.5 %+6 dgt4)
Resistance range: 400.0 O, Accuracy: ± (1.5 %+6 dgt)
Resistance range: 4.000 KO, 40.00 KO, 400.0 KO, Accuracy:± (1.0 %+4 dgt)
Resistance range: 4.000 MO, Accuracy: ± (1.5 %+4 dgt)
Resistance range: 40.00 MO, Accuracy: ± (2.5 %+4 dgt)
Open circuit voltage: 0.4 V dc typical
Frequency range**: 400 Hz, 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 1 MHz,Accuracy:± (0.5 %+4 dgt)
Sensitivity (V-peak): 5 Hz – 100 kHz, Accuracy:> 1.3 Vp
Sensitivity (V-peak): 100 kHz – 500 kHz, Accuracy:> 2.2 Vp
Sensitivity (V-peak): 500 kHz – 1 MHz, Accuracy:> 4.2 Vp
Audible continuity tester open circuit voltage: 0.4 V dc typical
Audible threshold : 65 O ±55 O

Tính Năng:

Đo điện áp AC và DC, điện trở, liên tục với máy nhắn, điện dung và tần số
Autoranging đầy đủ với 7 chức năng đo lường và 27 dãy
Lớn màn hình kỹ thuật số khổ lớn với kết quả đo và biểu tượng đơn vị
Giữ dữ liệu bị đóng băng giá trị đo
cảm biến trung bình
Công suất tiêu thụ (điển hình) 2 mA
Tắt, tự động điện thời gian nhàn rỗi cho 30 phút
Tiêu thụ APO (điển hình) 2,2 μA
E.M.C. đáp ứng EN61326
Lắp đặt pin, và người dùng của nhãn hiệu
Audible liên tục thử nghiệm điện áp hở mạch 0,4 V DC tiêu biểu
Test thử Diode hiện tại (điển hình) 0,25 mA
Diode thử mở mạch điện áp 1,6 V dc

Trả lời